Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

nieprzynaleznosc

479/2015

Różne samotności - Jan Twardowski

Przyszedłem Ci podziękować
za samotności różne
za taką gdy nie ma nikogo
lub gdy się razem płacze
i taką że niby dobrze
ale zupełnie inaczej
za najbliższą kiedy nic nie wiadomo
i taką że wiem po cichu ale nie powiem nikomu
że szczęście się połamało bo mnie się nie należy
jest samotnością wiadomość
list dworzec pusty milczenie
pieniądz genialnie chory
minuty jak ciężkie kamienie
czas zawsze szczery bo każe iść dalej i prędzej
mogą być nawet nią włosy
których dotknęły ręce

są samotności różne
na ziemi w piekle i w niebie
tak rozmaite że jedna
ta co prowadzi do Ciebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
nieprzynaleznosc
3668 9030
1459 b831 500
Reposted fromerial erial
nieprzynaleznosc
3668 9030
nieprzynaleznosc
4612 e41e 500
Reposted frombloodhail bloodhail viaczarnylistopad czarnylistopad
nieprzynaleznosc
Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego.
— Różewicz
Reposted fromoutcat outcat viaczarnylistopad czarnylistopad
nieprzynaleznosc
3148 f2fa 500
9216 6459 500
Reposted fromerial erial viakubik kubik
nieprzynaleznosc
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
8636 a2f6
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialugola lugola
nieprzynaleznosc
nieprzynaleznosc

April 04 2015

nieprzynaleznosc
9371 9753
Reposted fromdoope doope
nieprzynaleznosc
9371 9753
Reposted fromdoope doope

March 26 2015

nieprzynaleznosc
nieprzynaleznosc
4562 9e9f 500
nieprzynaleznosc
I kochałem ją, kochałem,
Śmierci nic się nie lękałem,
Potem poszła, luty był,
Już nie żyje ten, co żył.
— E. Stachura, Jestem niczyj
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

March 17 2015

nieprzynaleznosc
8196 6bd5
Reposted fromwazelina wazelina

March 15 2015

nieprzynaleznosc
nieprzynaleznosc
3729 02da 500
Zdzisław Beksiński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl